Udviklingsprojekter

Denne side indeholder informationer om nuværende projekter, som Danmarks Miljøportal er en del af. Har du spørgsmål til projekterne, kan du med fordel kontakte vores Support, såfremt der ikke er angivet kontaktperson eller styregruppemedlemmer under det enkelte projekt. 

AQUAPLEXUS

AQUAPLEXUS-projektet arbejder for at gøre det muligt at få et detaljeret overblik over, hvilke stoffer der er til stede i grund- og drikkevand og samtidig prioritere indsatser for at sikre vandets kvalitet. 

Danmarks Miljøportal bidrager med en referencedatabase samt en datamodel til opbevaring af data. 

Læs mere om projektet og se listen over samarbejdspartnere her. 

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Stefanie Sean Robins, stsro@miljoeportal.dk 

Brugerstyring

Dette projekt har til formål at give Danmarks Miljøportal en moderne og tidssvarende brugerstyring, som både gavner virksomheden selv, de finansierende parter og eksterne samarbejdspartnere. Projektet er internt funderet i Danmarks Miljøportal. Projektet søger at gøre Brugerstyring mere brugervenligt og administrationen af brugere og deres roller bliver gjort lettere. Brugere selv vil opleve at administrationen af deres password vil være langt mere brugervenligt og intuitivt.

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Line Friis, lifri@miljoeportal.dk

IoT Dataøkosystemer

Staten, regioner, kommuner og forsyningsselskaber investerer i disse år tocifrede millionbeløb i opstilling og drift af sensorer til måling af eksempelvis vandstand og vandføring. Disse sensorer, også kaldt IoT loggere, måler data der formidles videre via internettet derfor forkortelsen IoT (Internet of Things). 

Der er et stort potentiale i bedre at udnytte de mange data, men der er en udfordring ved, at nationale standarder, for IoT data og IT-infrastruktur til udveksling af data, kun findes og anvendes i begrænset omfang. De indsamlede data forbliver derfor ofte i lokale isolerede miljøer og i mange forskellige formater. Danmarks Miljøportal indgår i udviklingsprojekter, der sætter fokus på dette: 

  • “Water Data Spaces” der indgår i det nationale Fyrtårn for Vandteknologi under Region Midtjylland 
  • Water4All det fælleseuropæiske partnerskab for udvikling af vandsektoren  

I 2023 har Danmarks Miljøportal, i tæt samarbejde med Miljøstyrelsen m.fl., arbejdet med IoT-loggerdata vedrørende vandstand og vandføring i vandløb. I 2024 fokuserer projektet på grundvandspejlinger og endelig i 2025 at sætte fokus på overløb.  

Danmarks Miljøportals hovedfokus i projektet er at tilvejebringe nationale IoT-datasæt i nær realtid, med særligt fokus på vandstand og vandføring, således at harmoniserede data fra flere kilder kan kombineres og anvendes til flere, forskellige formål. 

Denne viden og data kan bruges til byplanlægning, klimatilpasning, spildevandsforsyning, risikoscreening ift. infrastruktur, rådgivningsopgaver, lettere udveksling af data mellem myndigheder, udvikling af nye kommercielle it-services og en række andre funktioner. Samlet set bliver nye og flere hydrologiske data lettere tilgængelige og kombinerbare med andre data.  

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Henrik Dissing, hendi@miljoeportal.dk 

 

 

 

Jupiter reformationen

Moderniseringen af grund- og drikkevandsområdet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Projektet har til hensigt at bedre kvalitet i data, god systemunderstøttelse og let adgang det samlede datagrundlag. Projektet skal være med til at sikre både rent drikkevand til forbrugerne og grundlaget for at håndtere jordforurening. Data skal også kunne indgå i at videreudvikle modeller for klimatilpasning og i forbindelse med planlægningen af bygge- og anlægsprojekter.

Danmarks Miljøportal skal i projektet sikre indsamling og kvalitetssikring af data.

Projektet ledes af Miljøstyrelsen i tæt samarbejde med GEUS og Danmarks Miljøportal.

Udviklingen sker i samarbejde med leverandører og brugere af grund- og drikkevandsdata, heriblandt kommuner, regioner, DANVA og Danske Vandværker.

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Dorthe Holme, dohol@miljoeportal.dk

 

Modernisering af NaturAppl

Til medio marts lancerer Danmarks Miljøportal den nye version af NaturAppl, der skifter navn til Naturdatabasen. Formålet er at fremtidssikre systemet og derved bidrage til bedre brug af naturdata i myndighedernes og kommunernes forvaltning af naturområder, samt administrationen af de udpegede beskyttede områder. 

Brugergrænsefladen flyttes desuden fra en Windows-baseret løsning til en webbaseret løsning. Det muliggør at bygge en mobil løsning til inddatering af data, der lanceres i maj 2024. 

Vil du vide mere om de nye funktioner i Naturdatabasen, kan du læse mere her.  

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Karl Rasmus Sveding, karas@miljoeportal.dk 

VANDALF

VANDALF-projektets formål er at identificere giftige kemikalier i spildevand og skabe en toksikologidrevet platform, der vil muliggøre målrettede behandlinger og adresserer huller i nuværende behandlingsmetoder. 

Danmarks Miljøportal bidrager med en datamodel til opbevaring af data. 

Læs mere om projektet og se listen over samarbejdspartnere på den officielle hjemmeside her. 

Kontaktperson for projektet ved Danmarks Miljøportal: Stefanie Sean Robins, stsro@miljoeportal.dk 

Udstilling og formidling af data fra Grundvandskortlægningen

Dette delprojekt har til hensigt at udstille og formidle Miljøstyrelsens afdeling for Grundvandskortlægnings viden ét samlet sted og gøre den operationel og let tilgængelig for myndigheder og andre interessenter.  

Danmarks Miljøportals opgave er at etablere en platform til formidling, udstilling og deling af Miljøstyrelsens data på grundvandsområdet. 

Kontaktpersonen for projektet ved Danmarks Miljøportal: Marie Inge Malberg, mainm@miljoeportal.dk og Dorthe Holme dohol@miljoeportal.dk