Dataansvar og Dataleverance

De myndigheder, der indsamler data, har ansvaret for at opdatere data. Du kan finde krav om indsamling og bearbejdning af data flere steder, bl.a. i miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, vandløbsloven, miljømålsloven, planloven, vandforsyningsloven, havmiljøloven, skovloven, museumsloven, landbrugsloven og jordforureningsloven.

Danmarks Miljøportals parter er kommunerne, regionerne og staten, repræsenteret ved hhv. Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Miljø- og Fødevareministeriet. Læs i vores dataansvarsaftaler herunder, hvilke parter der har ansvaret for specifikke data.

Dataansvarsaftaler

Dataansvarsaftaler, dækker over de aftaler, som parterne bag Danmarks Miljøportal (KL, Danske Regioner og Miljøministeriet) har indgået som led i deres samarbejde om portalen. En dataansvarsaftaler fastlægger de enkelte myndigheders opgaver med, at producere og opdatere de data, som myndigheden har ansvaret for.

Vedligeholdelsen af Danmarks Miljøportals data, er således fordelt mellem 98 kommuner, 5 regioner, Bornholms Regionskommune samt Staten og Styrelser. Parterne står hver især inde for kvalitet og aktualitet af de data, som hver part har ansvaret for.

Danmarks Miljøportal opdaterer løbende bilagene i aftalerne, med hvilke data hver part ønsker at dele.

Bilagene bliver vedligeholdt af Danmarks Miljøportals miljøfaglige faggrupper og godkendt af Danmarks Miljøportals bestyrelse.

Dataleverance

Dataleveranceaftaler betegner de aftaler, som Danmarks Miljøportal har indgået med eksterne parter, dvs. parter uden for de tre myndigheder, der udgør samarbejdet om Danmarks Miljøportal: kommunerne, regionerne og staten. Vores dataleveranceaftaler sikrer leverancer af data, der typisk vises på Danmarks Arealinformation.

Eksempler på dataleveranceaftaler:

  • Data om fredninger fra Kulturarvsstyrelsen
  • Landbrugstemaer fra NaturErhvervstyrelsen
  • Jordbrugstemaer fra Danmarks JordbrugsForskning (DJF)

Hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed eller organisation bliver dataleverandør, så kontakt os gerne.

​Ajourføring af data

Aktualiteten af data er afgørende for myndighedernes samarbejde om Danmarks Miljøportal. Derfor udarbejder vi løbende ajourføringsstatistik for at skabe overblik over antallet af redigeringer (oprettelser, rettelser, sletninger). Ajourføringsstatistikkerne giver parterne bag Danmarks Miljøportal indblik i aktivitetsniveauet og er samtidig med til at sikre opmærksomhed på dataoverførsler og registreringer.

I dataansvarsaftalerne fremgår det, hvornår data skal ajourføres. De forskellige dataansvarsaftaler varierer, efter hvilken type data aftalerne dækker over. Forskellige data stiller forskellige krav til kvalitetssikring og tidshorisonter, ligesom tilvejebringelse af data varierer efter datatype. Nogle data skal ajourføres hvert fjerde år, mens andre skal ajourføres løbende. Det betyder, at aktualiteten kan variere betydeligt inden for samme datasæt. Kravene om ajourføring er dels lovfæstet, dels aftalebaseret.

 

Vilkår for brug af data

Danmarks Miljøportal stiller data til rådighed i henhold til disse vilkår for brug.