VARSLING: Ændring af titler m.m. på grundvandsdatasæt i ArealEditering og det nye Danmarks Arealinformation

22. marts 2024

I forbindelse med release 24.2 til ArealEditing i juni 2024 ændres titlerne og enkelte attributter* i tre datasæt angående grundvandsbeskyttelse, som kan vedligeholdes af kommunerne

Nuværende titel (med varianter)

Ny titel

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Status på BNBO

Kommunernes status for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse

Tinglyste aftaler om grundvandsbeskyttelse

Titel bliver ligeledes implementeret i DMPs serviceoversigt Brug af editservice-REST-API og det vil slå igennem i plug-in til QGIS.

Projektgruppen for udstilling af grundvandskortlægningsdata (Drikkevandsfonden) og Miljøportalens sekretariat arbejder sammen om at gøre det mere logisk og overskueligt at finde og anvende data. Det er data, der omtales som ”bekendtgjorte data”. Det er fem datasæt som årligt efter høring i januar/februar, bliver bekendtgjort 1. juli af Miljøstyrelsen. Et sjette datasæt bliver tilføjet ”Indvindingsoplande, alle (MST)”. Dette datasæt indeholder både indvindingsoplande udenfor og indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD).

I regi af Danmarks Miljøportal vil titlerne på datasættene blive tilrettet som i oversigten nedenunder. Disse seks datasæt kommer i datansvarsaftalen for grundvand i afsnittet ”Arealinformation” med Miljøstyrelsen som dataansvarlig. Lagvælgeren bliver opdateret i midten af april.

Historiske data bliver konsekvensrettet og titlerne følger de nye titler.

Nuværende titel (med varianter)

Ny titel (nyt datasæt)

Boringsnære beskyttelsesområder

Boringsnære beskyttelsesområder (MST)

Områder med drikkevandsinteresser (OD) og Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

Drikkevandsinteresser (MST)

Følsomme indvindingsområder, Nitratfølsomme indvindingsområder og Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder

Følsomme indvindingsområder (MST)

Indsatsområder

Indsatsområder (MST)

Indvindingsoplande uden for Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD)

Indvindingsoplande udenfor Områder med særlige Drikkevandsinteresser (OSD) (MST)

Findes ikke hos Danmarks Miljøportal p.t.

Indvindingsoplande, alle (MST)

 Indvindingsoplande inden for OSD (MST)

Bliver fjernet fra Danmarks Miljøportal, da det er er en del af Indvindingsoplande, alle (MST)

De overordnede årsager til at ændre datasættenes titler er, at de skal være langt mere selvforklarende og ikke mindst ens i f.eks. dataansvarsaftale, registreringsvejledninger, metadata og ikke mindst i udstillingsplatformene f.eks. ArealEditering, Danmarks Arealinformation, Lagvælgeren og den kommende platform til grundvandskortlægningsdata.

’*’ Eventuelle ændringer i attributter vil følge to bekendtgørelserne (i høring indtil 16. april 2024):

  1. ” Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning”
  2. ” Bekendtgørelse om frister for og krav til indhold af aftaler, påbud og forbud om erhvervsmæssig anvendelse af pesticider inden for boringsnære beskyttelsesområder”
Tilbage til nyheder