2020 blev det mest produktive år for Danmarks Miljøportal nogensinde

20. april 2021

I 2020 lancerede Danmarks Miljøportal i kølvandet på en ny strategi fire gange så mange løsninger som normalt for at udbrede brugen og tilgængeligheden af miljødata i samfundet. Dataene når ud til 100 eksterne platforme og én million brugere om året. NIRAS bruger blandt andet dataene til at udvikle digitale produkter.

Danmarks Miljøportal sørger for at alt fra borgere, NGO’er, kommuner, det private erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og forskere m.fl. kan få let adgang til data om miljøet når de har brug for dem. Og det går forrygende med 100.000 direkte brugere og 1 million indirekte brugere via de ca. 100 eksterne platforme, der videreformidler portalens data.

I 2020 færdigudviklede Danmarks Miljøportal seks nye systemer, foretog to større opgraderinger af eksisterende systemer samt igangsatte flere nye projekter – blandt andet et om digitalisering af miljøvurderinger, der kan spare samfundet for hundredvis af millioner om året.

Miljøportalen er, ifølge en brugerundersøgelse foretaget af PwC, den vigtigste datakilde i byggebranchen, og en uundværlig kilde i kommunerne, når de eksempelvis skal lave lokalplaner og klimatilpasning. Desuden er portalens data centrale for borgere ved boligkøb, hvilket 840.000 trukne jordforureningsrapporter om året vidner om.

Skattekiste af data skaber grundlag for innovation

Selvom kommunerne er de mest flittige brugere af dataene, bruger flere erhverv og virksomheder dataene til at udvikle nye løsninger eller til at forbedre eksisterende ydelser.

- Det er unikt at vi som land har adgang til en så stor skattekiste af data samlet på tværs af traditionelle myndighedsskel, siger Christian Holmegaard Mossing, vice president for data, analyse og planlægning i Niras.

- I NIRAS er vi i fuld gang med en digital transformation af vores rådgivningsydelser, så vi udover at sælge ekspertviden også sælger digitale produkter til vores kunder. De digitale produkter bygger på adgang til data. Derfor er vi glade for det kvantespring, som Danmarks Miljøportal har taget det sidste år med udstilling af detaljerede data fra de sidste 100 års miljøovervågning i Danmark, siger han. 

Ny ambitiøs strategi i 2020

En af årsagerne til de mange lanceringer er, at Danmarks Miljøportals bestyrelse vedtog en ny strategi i 2020. Ifølge den skal tre indsatsområder prioriteres: 

1) nye dataområder - herunder klimatilpasning og cirkulær økonomi, 

2) nye services og lettere brug af data gennem ny teknologi og 

3) nye partnerskaber for at skabe værdi af data.

Strategien var omdrejningspunktet for en lang række udviklingsaktiviteter, der betød at Danmarks Miljøportal leverede mere end nogensinde før i 2020, samtidigt med at man sikrede en stabil drift. 

Udviklingen skete i tæt samarbejde med de over 150 medlemmer fra kommuner, stat og regioner som deltog i styregrupper, projektgrupper og følgegrupper. Udviklingsaktiviteterne i 2020, som er listet nedenfor, blev muliggjort af det fællesoffentlige samarbejde på tværs af kommuner, regioner og stat, med inddragelse af eksterne samarbejdspartnere fra rådgivende ingeniører, universiteter, IT- virksomheder og forsyningsselskaber. 

 

Fakta

Danmarks Miljøportals aktiviteter i 2020 – et udvalg (Kilde: Danmarks Miljøportals årsrapport for 2020):

 • Udvikling af et klimatilpasnings- og arealanvendelsesværktøj til Miljø- og Planmedarbejdere (KAMP). KAMP gør det lettere at sikre synergier mellem lokalplaner og andre tiltag, så f.eks. arealer, der udtages til vandparkering, også kan skabe bedre vandmiljø, klimagasreduktioner og naturbeskyttelse. Første version blev lanceret december 2020.
 • Arealdata.dk blev udviklet i 2020 og skal give direkte adgang til flere og mere detaljerede data, f.eks. 1 million analyserapporter for spildevandsanlæg i Danmark.
 • Et nyt system om Punktudledninger (PULS) til indberetning og monitorering af spildevand, regnvandsbetingede udledninger, dambrug, havbrug og badevand blev færdigudviklet og lanceret i 2020 og idriftsat 10. februar 2021.
 • 25 år gamle IT-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform: Et nyt system, som samler data om vandmiljøet i søer, vandløb og kystnære områder (VanDa) blev færdigudviklet i 2020 og idriftsat 4. januar 2021.
 • Et nyt system, Arealnotifikation, som gør at alle kan abonnere på ændringer for rådighedsindskrænkninger inden for et bestemt område.
 • Opgradering af Arealeditering, som sikrer at parten kan vedligeholde rådighedsindskrænkninger på arealer. Arealeditering er genbrug og bygget på samme kode som kommunerne har i deres geodata-system.
 • En fællesoffentlig IoT-platform blev udviklet i 2020. Platformen vil gøre målinger af eksempelvis vandstand og vandføring lettilgængelige. Løsningen vil kunne bruges af alle Danmarks Miljøportal parter til fx indsamling af data om vandmiljø, cirkulær økonomi, naturovervågning og andre formål.
 • En ny integrationskomponent StanLab2x, som kan automatisere dataflowet mellem prøvetagning, laboratorieundersøgelse og fagsystem blev udviklet i 2020 og idriftsat 4. januar 2021.
 • Partnerskaber med Miljøstyrelsen, Aarhus Vand og VandCenter Syd, hvor formålet er at udvikle fælles værktøjer og metoder til IT-udvikling og drift samt håndtering af data ud fra en databank-tilgang.
 • Opstart af et projekt omkring kemiske fingeraftryk, som skal afsløre ukendte giftstoffer i spildevand, finansieret af Innovationsfonden og i partnerskab med Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet, VandCenter Syd, Århus Vand, Eurofins, Institut for Fødevarevidenskab, Danmarks Miljøportal, MSCi, Københavns Kommune, Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Sveriges Landbrugsuniversitet og Miljø- og Fødevareministeriet.
 • Opstart af et projekt omkring digitalisering af miljøvurderinger: Et nyt initiativ som skal give borgere og beslutningstagere bedre indblik i miljøkonsekvenser. Projektet er finansieret af Innovationsfonden og i partnerskab med Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Vejdirektoratet, Banedanmark, Energinet.dk, Metroselskabet, Rambøll og COWI.

 

Om Danmark Miljøportal

Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem kommuner, regioner og staten. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle miljødata til myndigheder og offentlighed. Miljøportalen understøtter dermed den digitale miljøforvaltning og skaber rammerne for en effektiv håndtering af miljøopgaverne i Danmark.

Danmarks Miljøportal leverer data til over 100.000 direkte brugere samt til over 100 eksterne systemer med ca. 1 million brugere.

Tilbage til nyheder