Nye Grundvands- og Husdyr-temaer på Arealinformation

17. december 2019

Den 13.12. blev Danmarks Arealinformation opdateret med en ny version. Denne version 19.3 indeholder 2 nye temaer til fagområdet Grundvand samt 3 nye temaer under Husdyrgodkendelse.

De to nye grundvandstemaer

  • ”Status på BNBO”
  • ”Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse”

skal anvendes til indberetning status for kommunernes vurdering af behov for beskyttelse mod fare for forurening af drikkevandsinteresserne i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, jf. § 13 e i vandforsyningsloven, der træder i kraft 1. januar 2020.

Staten ajourfører geografien i temaet ”Status på BNBO” således, at disse er i overensstemmelse med BNBO, der er udpeget i nyeste vedtagne bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Kommunerne ajourfører oplysning i temaet vedr. status på vurderingen af BNBO. Pt. er temaet tomt. En ny nyhed følger, når BNBO i det nye år er lagt ind, og statusindberetningen kan påbegyndes.  

Temaet ”Aftalearealer for grundvandsbeskyttelse” skal kommunerne anvende til at indberette de tinglyste aftaler, kommunen har indgået med lodsejer med henblik på grundvandsbeskyttelse mod pesticider i BNBO. Temaer er oprettet således, at det også kan rumme aftalearealer for grundvandsbeskyttelse indgået i anden sammenhæng (eks. Indsatsplanlægningen). Kommunerne opfordres til også at indberette disse.    

Til begge temaer følger en detaljeret vejledning om udfyldelse i starten af det nye år.

De 3 nye lag

  • Naturmæssig særlig værdifuld skov
  • Naturlig tilgroet lysåben areal
  • Gammel skovjordbund

under Husdygodkendelse/Kategori 3natur/ Potentiel ammoniakfølsom skov erstatter 1 tidligere lag ” Kategori 3-natur potentiel ammoniakfølsom skov”, og kommer fra Miljøstyrelsen.

Tilbage til nyheder