Vilkår for brug

Vilkår for brug af danske offentlige data

Danmarks Miljøportal giver brugsret til de data, der indgår i vores åbne datakatalog, på nedenstående vilkår. Din ret til at benytte dokumenter og billeder, som du får adgang til via datakataloget, afhænger af ophavsretsloven og den øvrige lovgivning.

Vilkårene accepteres ved enhver brug af data. Vores vilkår reguleres af dansk ret og er i overensstemmelse med gældende lovgivning vedrørende retten til at videreanvende den offentlige sektors informationer ("PSI-loven") og kan sammenlignes med Creative Commons-licenserne CC0 og CC-BY.

Brugsret

Danmarks Miljøportal giver verdensomspændende, gratis, ikke-eksklusiv og ubegrænset brugsret til vores åbne data. Disse data kan bl.a.:

  • kopieres, distribueres og offentliggøres,
  • ændres og sammensættes med andet materiale,
  • bruges kommercielt og ikke-kommercielt.

Vilkår

Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som, at Danmarks Miljøportal godkender, støtter, anbefaler eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester.

Kildeangivelse

Ved brug af data skal følgende tekst indsættes: “Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data”.

Myndighedens rettigheder og ansvar

Danmarks Miljøportal stiller data til rådighed, som de er, og har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Danmarks Miljøportal garanterer ikke den fortsatte rådighed af data og kan til enhver tid ændre brugsretten til data og vilkårene herfor.

 

Særlige vilkår for brug af kort fra Datakataloget 

Datakataloget gør en række luft- og ortofotos offentligt tilgængelige. Der medfølger dog særlige brugsvilkår for disse, hvis du ønsker at benytte luft- og ortofotos fra Datakataloget. 

Baggrundskort, Matrikelkort og Danmarks Højdemodel mv. fra kortforsyningen fra SDFI (Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur)

Disse data fra SDFI er en del af de frie grunddata. Grundlag for frikøbet af data var "Lov om Geodatastyrelsen", som blev vedtaget i slutningen af 2012Læs mere om disse korts rettigheder hos SDFI om rettigheder til data.​

Ortofotos​: Hvem må bruge ortofotos (DDO®land)?

Hexagon har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO®land), der vises som baggrundskort på Datakataloget. Disse ortofotos må kun anvendes af Miljø- og Fødevareministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal. Det betyder, at det kun er disse myndigheder, der må kopiere ortofotos (i form af udskrivning eller download af billeder eller kopiering af skærmbilledet). Myndigheder uden for partnerskabet omkring Danmarks Miljøportal må således IKKE anvende ortofotos. Kontakt evt. Danmarks Miljøportals Support, hvis du er usikker på om din myndighed har aftale indenfor partnerskabet.

Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt.

Privatpersoners anvendelse af ortofotos

Ortofotos må endvidere anvendes af privatpersoner til eget personligt brug. Der gælder dog følgende regler for privat brug:

Man må gerne foretage privatkopiering på papir (dvs. printe det) til privat brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller ens familie, venner eller lignende nære kreds.

Man må foretage digital kopiering (skærmdump, download) til personlig brug, dvs. at kopien alene må anvendes af en selv eller person inden for husstanden.

I begge tilfælde skal kopien være foretaget af én selv. Man må altså ikke lade andre tage kopien for sig. Al anden brug af ortofotos kræver tilladelse fra Hexagon.

Det indebærer, at man som privatperson fx IKKE, uden tilladelse fra Hexagon, må:

  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til en advokat, der arbejder for ham/hende i en sag
  • give et print eller digital kopi af ortofotoet videre til kommunen i forbindelse med fx en byggesag (medmindre naturligvis at kommunen har købt dette ortofoto)
  • bruge det til planlægning af sin landbrugsbedrift.

Henvendelse om brug af ortofotos bedes rettet på mail til steen.davidsen@hexagon.com

Historiske flyfoto 1945:

I-GIS har den fulde ophavs- og ejendomsret til kortdata. Ønsker man at benytte dette flyfoto, skal henvendelse ske til I-GIS

 

Ansvarsfraskrivelse

Fejlinformation som følge af fejl i data hæfter Danmarks Miljøportal ikke for, ligesom Danmarks Miljøportal ikke hæfter for erstatningskrav som følge af brugen af Danmarks Miljøportal. Ansvaret for datas kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de datagenererende myndigheder i henhold til Dataansvarsaftalen.

Det bemærkes, at bilagene til Dataansvarsaftalen løbende opdateres på Danmarks Miljøportal som følge af opgave- og lovændringer mv., men disse bilag kan ikke betragtes som en fyldestgørende juridisk beskrivelse.


Særligt om §3-b​eskyttet natur

Vær opmærksom på, at arealer, der er registrerede som § 3-beskyttet natur (Beskyttede Naturtyper) i Danmarks Arealinformation, kan ændre status ift., om de er § 3-beskyttet eller ej. Det skyldes, at en konkret vurdering af arealets naturindhold afgør arealets klassificering. F.eks. kan et areal 'vokse ind' i en § 3-beskyttelse, hvis sjældne planter eller insekter indfinder sig på arealet. På samme vis kan et areal 'vokse ud' af en §3-beskyttelse, hvis de sjældne planter udkonkurreres af almindelige planter. Vi anbefaler derfor, at brugere af Danmarks Arealinformation retter henvendelse til den enkelte kommune for at opklare, om et givent areal er § 3-beskyttet.​