Vision

Den cirkulære databank er den centrale platform, som på en overskuelig måde stiller relevante data til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder, der kan træffe proaktive beslutninger som fremmer klimaindsatsen i Danmark og den cirkulære omstilling herunder affaldsforebyggelse, genbrug, genfremstilling og genanvendelse samt skaber synergier og vækstmuligheder lokalt, nationalt og globalt. 

 

Den cirkulære databank skal fremme klogere brug af jordens knappe ressourcer og reduktion af drivhusgasudledning forbundet med overforbrug ved at levere data om affald og cirkulær økonomi i de forskellige led af værdikæder og materialestrømme. Affalds- og CØ-strategier og -tiltag, skal kunne implementeres og koordineres i udvindings-, design-, produktions-, og behandlingsfasen blandt involverede aktører samt tilskynde nye partnerskaber på tværs af værdikæder og materialestrømme. 

Det kræver, at data er tilstrækkeligt, retvisende, ensartede og relevante for både aktører, der producerer affald, og aktører der håndterer affald, samt at data kan danne grundlag for fremtidige beslutninger på området, bl.a. understøttet ved at data nemt kan tilgås, præsenteres og downloades i forskellige formater.  

Platformen skal hertil udgøre en værdifuld medspiller i arbejdet med- og udviklingen af datastandarder, nøgletal og indikatorer for CØ og affald, der kan muliggøre at affalds- og CØ-data kan oversættes efter behov og fungere som en fælles ramme for at beregne bl.a. CO2-ækvivalenter, ressourceknaphed, materialeforbrug og økonomiske omkostninger. 

Den cirkulære databank skal således skabe værdi for brugerne ved at: 

  • Motivere affaldsproducerende virksomheder til at implementere cirkulære strategier baseret på viden om deres affaldsproduktion og udnyttelse af restmaterialer.
  • Tilskynde cirkulære forretningsmodeller hos virksomheder
  • Understøtte virksomheder, der håndterer affald, således at indberetning af data korresponderer med udviklingen på indsamlingsområdet teknologisk udvikling, ansvarsfordeling osv.
  • Motivere borgere til at forbedre den klimamæssige effekt af deres affaldspraksis ved at give databaseret indsigt i deres rolle som affaldsproducenter.
  • Støtte myndighedsopgaver med bl.a. tilsyn og affaldsplanlægning, leve op til affaldsdirektivernes krav om genanvendelse og om at komme højere op i affaldshierarkiet, samt give myndighederne et grundlag for at følge udviklingen på området.
  • Kvalificere politiske og strategiske beslutninger i relation til den cirkulære omstillingsproces ved at give indsigt i status quo samt et databaseret udgangspunkt for, at måle effekten af nye tiltag.