Cases

For at opnå praksisnære og realiserbare gevinster har projektgruppen valgt at bruge konkrete cases til at identificere de gevinstejere og gevinster, som den cirkulære databank skal bidrage til at realisere. Intentionen med denne tilgang er, at casene er med til at konkretisere databehov og dataflow i forskellige komplekse aktørlandskab som afspejler både generiske og specifikke områder og omfatter eksempelvis nye affaldsfraktioner, hvor teknologi og landskab er uafprøvet, samt mere modne fraktioner hvor afsætningsmuligheder, aktørsamarbejde og brancher er relativt veludviklede. 

De udvalgte cases er kategoriseret i affaldshierarkiet, hvor de skal repræsentere de mange forskellige strategier og muligheder indenfor cirkulær økonomi. På figuren herunder er de 10 cases blevet fordelt i affaldshierarkiet. 

 

Høj reel genanvendelse
Affaldets rejse til reel genanvendelse involverer en lang række aktører, der hver især har en vigtig rolle i at fraktionerne ender som en værdifuld ressource. Det er den cirkulære databanks ambition at kunne følge materialernes fysiske rejse med en digital datastreng, som en forudsætning for at genanvendelsesprocessen dokumenteres, og virksomheder og kommuner kan leve op til de fraktionsspecifikke genanvendelsesmål. 
I denne case tages der udgangspunkt i forskellige affaldsfraktioner og deres indsamlings- og behandlingsled på vej mod opfyldelsen af End-of-Waste kriterierne. 
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, AffaldPlus, Sønderborg Kommune og Norrecco

Måleindikatorer til øget genbrug og affaldsforebyggelse
Bedre udnyttelse af eksisterende produkter og materialer kan opnås ved øget genbrug og affaldsforebyggelse, og genbrugspladser, deleportaler og deleøkonomi har en vigtig rolle i affaldsminimering. Denne case undersøger mulighederne for at opsnappe data på de produkter, som undgår at blive klassificeret som affald, og skabe en konsolideret metode for opgørelsen af affaldshierarkiet øverste etage, så borgere, kommuner og virksomheder har et datagrundlag for at iværksætte og følge udviklingen af nye og gamle genbrugs-initiativer.
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, AffaldPlus og Aalborg Universitet 

Affaldstilsyn og vejledning af øget cirkularitet
Kommunernes affaldstilsyn skal blandt andet sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kildesortering af genanvendeligt affald.
Denne case fokuserer på at skabe et fundament af data, der understøtter kommunernes udvælgelse af virksomheder til tilsyn samt vejledning til hvordan virksomhederne kan leve op til affaldsbekendtgørelserne og øge deres indsats for mere cirkulær økonomi. Herunder prioritering af virksomheder på baggrund af type branche og aktiviteter samt affaldsproduktion i mængder og type med et aktuelt og validt datagrundlag.
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen og KL

Udvidet producentansvar for emballage 
I takt med at producentansvaret udvides øges behovet for relevante, valide og aktuelle data. Denne case tager et værdikædeperspektiv med henblik på at indsamle og strukturere data om design og produktionsforhold, markedsførte mængder og omkostninger ved kommunale affaldsordninger og renhold samt meget andet til at bidrage med transparens og standardisering til udvikling af det udvidede producentansvar og øget miljø-økonomiske incitamenter for valg af emballagetyper. 
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, ARI og DI

Herudover arbejder projektgruppen med fraktions- og branchebestemte cases med en række andre offentlige og private organisationer.

Mere information om cases kommer løbende.