Cases

For at opnå praksisnære erfaringer i tilstræbelse efter virkelighedstro gevinster har projektgruppen valgt at bruge case-baseret tilgang til at identificere de gevinstejere og gevinster, som den cirkulære databank skal bidrage til at realisere. Intentionen med denne tilgang er at de forskellige cases er med til at konkretisere databehov og dataflow i komplekse aktørlandskab, der afspejler både generiske og specifikke områder. En case kan omfatte eksempelvis nye affaldsfraktioner, hvor teknologi og landskab er uafprøvet, eller mere modne fraktioner hvor afsætningsmuligheder, aktørsamarbejde og brancher er relativt veludviklede. 

De udvalgte cases er kategoriseret i affaldshierarkiet, hvor de skal repræsentere de mange forskellige strategier og muligheder indenfor cirkulær økonomi. På figuren herunder er de første 10 cases blevet fordelt i affaldshierarkiet.

 

Affaldstilsyn og vejledning af øget cirkularitet
Kommunernes affaldstilsyn skal blandt andet sikre, at erhvervet overholder eksisterende krav om kildesortering af genanvendeligt affald.
Denne case fokuserer på at skabe et fundament af data, der understøtter kommunernes udvælgelse af virksomheder til tilsyn samt vejledning til hvordan virksomhederne kan leve op til affaldsbekendtgørelserne og øge deres indsats for mere cirkulær økonomi. Herunder prioritering af virksomheder på baggrund af type branche og aktiviteter samt affaldsproduktion i mængder og type med et aktuelt og validt datagrundlag.
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen og KL

Høj reel genanvendelse
Affaldets rejse til reel genanvendelse gennemgår mange behandlingsprocesser og involverer en lang række aktører, der hver især har en rolle i at fraktionerne kan ende som værdifulde ressourcer. Det er den cirkulære databanks ambition at følge materialernes fysiske rejse med et digitalt fodspor, som en forudsætning for at genanvendelsesprocessen dokumenteres, og virksomheder og kommuner opnår de fraktionsspecifikke genanvendelsesmål. 
I denne case tages der udgangspunkt i forskellige affaldsfraktioner (plast, metal, mad- og drikkevarekartonner, m.fl.) i deres indsamlings- og behandlingsled på vej mod opfyldelsen af End-of-Waste kriterierne. 
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, AffaldPlus, Sønderborg Kommune og Norrecco

Udvidet producentansvar for emballage 
I takt med at producentansvaret udvides øges behovet for relevante, valide og aktuelle data. Denne case tager et værdikædeperspektiv med henblik på at indsamle og strukturere data om design og produktionsforhold, markedsførte mængder og omkostninger ved kommunale affaldsordninger og renhold samt meget andet til at bidrage med transparens og standardisering til udvikling af det udvidede producentansvar og øget miljø-økonomiske incitamenter for valg af emballagetyper. 
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, ARI og DI

CØ i bygge- og anlægssektoren
Affald fra byggesektoren udgør op til 40 % af den samlede mængde i Danmark, og både i EU og i Danmark er der fastsat politiske målsætninger for at opnå mere cirkulære materialestrømme i 2020 og frem. For at opnå en tilfredsstillende CØ i byggebranchen fremhæves særligt affaldsforebyggelse, design for cirkulært brug af produkter og konstruktionsmaterialer, højere kvalitet af genbrugsegnede og genanvendte materialer, og sikkert brug og informationer om både primære og sekundære materialers egenskaber.
Behovet for data til at støtte beslutningstagen, verificere tekniske egenskaber af sekundære materialer og genbrugsegnede komponenter samt om affaldsproduktion, -mængder og -flow er yderst relevant for hele værdikædens aktører. Den cirkulære databank forventer i denne case at kortlægge, samle og tilgængeliggøre denne type data.
Samarbejdspartnere i denne case: Circle Bank, Teknologisk Institut, Norrecco, KL og Miljøstyrelsen.

Måleindikatorer til øget genbrug og affaldsforebyggelse
Bedre udnyttelse af eksisterende produkter og materialer kan opnås ved øget genbrug og affaldsforebyggelse, og genbrugspladser, deleportaler og deleøkonomi har en vigtig rolle i affaldsminimering. Denne case undersøger mulighederne for at opsnappe data på de produkter, som undgår at blive klassificeret som affald, og skabe en konsolideret metode for opgørelsen af affaldshierarkiets øverste etage, så borgere, kommuner og virksomheder har et datagrundlag for at iværksætte og følge udviklingen af nye og gamle genbrugs-initiativer. Der vil i denne case være fokus på at bestemme og konsolidere indikatorer for affaldsforebyggelse på mikro, meso og makro-plan.
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, AffaldPlus og Aalborg Universitet 

Cirkulære potentialer for tekstiler 
Tekstil- og modebranchen er en af den mest forurenende industrier globalt, og i Danmark og EU vil der de kommende år være en øget indsats for at mindske miljøbelastningen og det store ressourcetræk forbundet med udvinding, produktion og forbrug af tekstiler. Potentialet for CØ i tekstilindustrien spreder sig ned over hele affaldshierarkiet, og databehovet opstår både for offentlige myndigheder, private virksomheder, frivillige organisationer og hos borgerne. Tiltag som særskilt og husstandsnær indsamling af tekstilaffald er ét af mange initiativer, der vil skabe nye data om affaldsinfrastrukturen og forbruget i Danmark.
Casens omdrejningspunkt er sporbarhed af materiale- og affaldsstrømme og udnyttelsen af data til implementering af nye affaldsindsamlingsordninger.
Samarbejdspartnere i denne case: Miljøstyrelsen, KL, Innomission og Lifestyle and Design Cluster Danmark

Herudover arbejder projektgruppen med fraktions- og branchebestemte cases med en række andre offentlige og private organisationer.

Ovenstående cases er ikke endelige og projektgruppen er åben for at tage andre relevante emner op.

Casebeskrivelser opdateres løbende.