Cirkulær Databank

En værdikæde uden data danner affald, en værdikæde med data understøtter en cirkulær økonomi.

Digitalisering inden for cirkulær økonomi udvikler sig med hastige skridt i disse år til stor gavn for den grønne omstilling af både den private- og den offentlige sektor. Danmark har i dag allerede en førende position i registreringen af affaldsdata, men der er behov for en bedre adgang til og aktivering af de eksisterende data, så der sikres valide data, og at data kan udveksles mellem systemer gennem ensartet IT-arkitektur. 

En lang række internationale og nationale strømninger medfører øget behov for data, måling og afrapportering om cirkulær økonomi og affald. Både kommuner, stat og private aktører har behov for et system, der sikrer dokumentation af aktuelle, valide affaldsdata i en løbende proces. En cirkulær databank skal understøtte den stigende efterspørgsel, og de krav som rejses i affaldsdirektiver, handlingsplaner og klimaplaner. 

På denne side kan du læse og følge med i det fællesoffentlige initiativ og projekt om den cirkulære databank.

 

 • Vision

  Læs mere om projekts vision for data om affald og cirkulær økonomi.

 • Cases

  Her kan du læse mere om projektets metodevalg og udvalgte cases.

 • Kontakt

  Ved spørgsmål, henvendelser eller samarbejde, find vores information her.

 • Projektets organisering

  Her kan du læse om arbejdsgruppen og styregruppen.

 

 

2021: Forprojekt

Et samarbejde mellem MST, KL og DMP undersøger i forprojektet fodudsætningen for at etablere en fælles digital platform. Der analyseres databehov, datas aktualitet, tilgængelighed, ensartethed og ejerskab mv. for at identificere og udvælge de byggeklodser, der skal danne grundlaget for en cirkulær databank. 

Leverancerne i forprojektet er beskrevet herunder.

Samarbejde
Affaldssektorens omstilling er en opgave som involverer mange aktører, private såvel som offentlige. Det er derfor vigtigt, at undersøge snitflader, samarbejdsmuligheder og synergier, som mere tilgængelige og aktuelle affalds- og CØ-data kan bidrage med.

Projektgrundlag
Dette dokument beskriver hovedprojektets leverancer og hvordan den cirkulære databank forventes udviklet. 

Gevinstrealisering
I gevinstrealiseringen er det sandsynliggjort hvilke (afledte) værdier, som den cirkulære databank skal bidrage med samt en redegørelse for hvordan den kan understøtte statslige, kommunale og private virksomheders affaldsopgaver, og med et højt og troværdigt datagrundlag, skabe indsigter og incitamenter for aktørerne til at forbedre miljømæssige og økonomiske praksis forbundet med affaldsproduktion, -håndtering og -behandling. 

Mock-up
Der er udviklet en mock-up af den cirkulære databank i 2021 i forbindelse med casen om høj reel genanvendelse af plast. 

 

2022-20XX: Udvikling af den cirkulære databank

Da dette er et så stort og komplekst felt med data, der rummer udvinding af ressourcer, produktion, brug og affaldshåndtering, så udvides den cirkulære databanks specifikationer og genstandsfelt trinvis.

Fremtidig finansiering og specifikke funktioner udestår, og vi håber på at kunne etablere samarbejder med forskellige innovationsprojekter, gøre data tilgængelige i forskningsmæssige sammenhænge samt bidrage til private organisationernes omstilling til mere cirkularitet. 

Danmarks Miljøportal har sammen med KL og Miljøstyrelsen har en vision om at stille valide og aktuelle data til rådighed, og at de er tilgængelige til alle interesserede i omstilling af den danske affaldssektor og til mere cirkulær økonomi.