Cirkulær Databank

En værdikæde uden data danner affald, en værdikæde med data understøtter en cirkulær økonomi.

Digitalisering inden for cirkulær økonomi udvikler sig med hastige skridt i disse år til stor gavn for den grønne omstilling af både den private- og den offentlige sektor. Danmark har i dag allerede en førende position i registreringen af affaldsdata, men der er behov for en bedre adgang til og aktivering af de eksisterende data, så der sikres valide data, og at data kan udveksles mellem systemer gennem ensartet IT-arkitektur. 

En lang række internationale og nationale strømninger medfører øget behov for data, måling og afrapportering om cirkulær økonomi og affald. Både kommuner, stat og private aktører har behov for et system, der sikrer dokumentation af aktuelle, valide affaldsdata i en løbende proces. En cirkulær databank skal understøtte den stigende efterspørgsel, og de krav som rejses i affaldsdirektiver, handlingsplaner og klimaplaner. 

På denne side kan du læse og følge med i det fællesoffentlige initiativ og projekt om den cirkulære databank.

 

 • Vision

  Læs mere om projekts vision for data om affald og cirkulær økonomi.

 • Cases

  Her kan du læse mere om vores metode og udvalgte cases.

 • Udgivelser

  Dyk dybere i vores arbejdsdokumenter her. 

 • Andre udgivelser

  Her finder vores referencer samt andre relevante dokumenter.

 • Kontakt

  Ved spørgsmål, henvendelser eller samarbejde, find vores information her.

 • Projektets organisering

  Her kan du læse om arbejdsgruppen og styregruppen.

Vision

Den cirkulære databank er den centrale platform, som på en overskuelig måde stiller relevante data til rådighed for borgere, virksomheder og myndigheder, der kan træffe proaktive beslutninger som fremmer klimaindsatsen i Danmark og den cirkulære omstilling herunder affaldsforebyggelse, genbrug, genfremstilling og genanvendelse samt skaber synergier og vækstmuligheder lokalt, nationalt og globalt. 

 

Den cirkulære databank skal fremme klogere brug af jordens knappe ressourcer og reduktion af drivhusgasudledning forbundet med overforbrug ved at levere data om affald og cirkulær økonomi i de forskellige led af værdikæder og materialestrømme. Affalds- og CØ-strategier og -tiltag, skal kunne implementeres og koordineres i udvindings-, design-, produktions-, og behandlingsfasen blandt involverede aktører samt tilskynde nye partnerskaber på tværs af værdikæder og materialestrømme. 

Det kræver, at data er tilstrækkeligt, retvisende, ensartede og relevante for både aktører, der producerer affald, og aktører der håndterer affald, samt at data kan danne grundlag for fremtidige beslutninger på området, bl.a. understøttet ved at data nemt kan tilgås, præsenteres og downloades i forskellige formater.  

Platformen skal hertil udgøre en værdifuld medspiller i arbejdet med- og udviklingen af datastandarder, nøgletal og indikatorer for CØ og affald, der kan muliggøre at affalds- og CØ-data kan oversættes efter behov og fungere som en fælles ramme for at beregne bl.a. CO2-ækvivalenter, ressourceknaphed, materialeforbrug og økonomiske omkostninger. 
 

 

Den cirkulære databank skal således skabe værdi for brugerne ved at: 

 

 • Motivere affaldsproducerende virksomheder til at implementere cirkulære strategier baseret på viden om deres affaldsproduktion og udnyttelse af restmaterialer.
 • Tilskynde cirkulære forretningsmodeller hos virksomheder
 • Understøtte virksomheder, der håndterer affald, således at indberetning af data korresponderer med udviklingen på indsamlingsområdet teknologisk udvikling, ansvarsfordeling osv.
 • Motivere borgere til at forbedre den klimamæssige effekt af deres affaldspraksis ved at give databaseret indsigt i deres rolle som affaldsproducenter.
 • Støtte myndighedsopgaver med bl.a. tilsyn og affaldsplanlægning, leve op til affaldsdirektivernes krav om genanvendelse og om at komme højere op i affaldshierarkiet, samt give myndighederne et grundlag for at følge udviklingen på området.
 • Kvalificere politiske og strategiske beslutninger i relation til den cirkulære omstillingsproces ved at give indsigt i status quo samt et databaseret udgangspunkt for, at måle effekten af nye tiltag.

Proces

Affaldsdata, viden om cirkulær økonomi og ressourcer danner basis for udviklingen af en cirkulær databank.

2021: Forprojekt

Et samarbejde mellem MST, KL og DMP undersøger i forprojektet fodudsætningen for at etablere en fælles digital platform. Der analyseres databehov, datas aktualitet, tilgængelighed, ensartethed og ejerskab mv. for at identificere og udvælge de byggeklodser, der skal danne grundlaget for en cirkulær databank. 

Leverancerne i forprojektet er beskrevet herunder.

Samarbejde
Affaldssektorens omstilling er en opgave som involverer mange aktører, private såvel som offentlige. Det er derfor vigtigt, at undersøge snitflader, samarbejdsmuligheder og synergier, som mere tilgængelige og aktuelle affalds- og CØ-data kan bidrage med.

Projektgrundlag
Dette dokument skal beskrive hovedprojektet om hvordan den cirkulære databank forventes udviklet. 

Gevinstrealisering
I gevinstrealiseringen forventes det at sandsynliggøre (afledt) værdi og redegøre for hvordan en cirkulær databank kan understøtte statslige, kommunale og private virksomheders affaldsopgaver, og med et højt og troværdigt datagrundlag, skabe indsigter og incitamenter for aktørerne til at forbedre miljømæssige og økonomiske praksis forbundet med affaldsproduktion, håndtering og behandling. 

Mock-up
Der arbejdes på udviklingen af en mock-up af den cirkulære databank i 2021. 

 

2022-20XX: Udvikling af den cirkulære databank

Da dette er et så stort og komplekst felt med data, der rummer alt fra udvinding, produktion, brug og affaldshåndtering, så udvides den cirkulære databanks specifikationer og genstandsfelt trinvis.

Fremtidig finansiering og specifikke funktioner udestår, og vi håber på at kunne etablere samarbejder med forskellige innovaitonsprojekter, gøre data tilgængelige i forskningsmæssige sammenhænge samt bidrage til private organisationernes omstilling til mere cirkularitet. 

Danmarks Miljøportal sammen med Kommunernes Landsforening og Miljøstyrelsen har en vision om at stille valide og aktuelle data til rådighed, og at de er tilgængelige til alle interesserede i omstilling af den danske affaldssektor og til mere cirkulær økonomi. 

Projektets organisering

Styregruppen består af:

 • Per Gade, Digitaliseringsstyrelsen 
 • Nina Espegård Hassel, Miljøstyrelsen
 • Simon Wang Thellesen, Miljøstyrelsen
 • Sara Røpke, Kommunernes Landsforening 
 • Nils Høgsted, Danmarks Miljøportal (Styregruppeformand)

 

Arbejdsgruppen består af: 

 • Christina Fich, Kommunernes Landsforening
 • Anders Christiansen, Kommunernes Landsforening
 • Peter Thrane, Kommunernes Landsforening
 • Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen
 • John Engholm, Miljøstyrelsen
 • Stine Buhl, Miljøstyrelsen
 • Line Friis, Danmarks Miljøportal
 • Karl Rasmus Sveding, Danmarks Miljøportal

Kontakt

Hvis du arbejder med affald og cirkulær økonomi, hvis din virksomhed ønsker at omstille til en mere cirkulær forretningsmodel, eller hvis du bare vil vide mere, så skriv til os. 

 

Kontaktpersoner

Christina Fich, projektleder ved Kommunernes Landsforening
cefi@kl.dk

Stine Buhl, projektleder ved Miljøstyrelsen
sbuhl@mst.dk

Line Friis, Chefkonsulent ved Danmarks Miljøportal
lifri@miljoeportal.dk

Karl Rasmus Sveding, Forretningsudvikler ved Danmarks Miljøportal
karas@miljoeportal.dk