Varsling ang. kommende ændringer til laget ”Kvælstofreduktionspotentialer”

21. marts 2023

Der vil over de næste 3 måneder ske flere ændringer relateret til laget ”Kvælstofreduktionspotentialer” – herefter benævnt ”Lag”/”Laget”/”Det”.

Danmarks Miljøportal varsler hermed i forbindelse med release 23.2;

  • omlægning af webservicen ”Husdyr”
  • fjernelse af attribut ”OBJECTID”

Baggrunden for omlægningen er, at Miljøstyrelsen i samarbejde med Danmarks Miljøportal har arbejdet på at fremtidssikre udstillingen af laget bl.a. ved at omlægge det til ét datasæt. Det vil både blive udstillet via geoserver og filudtræk.

 

Laget kan efter release 23.1 den 23. marts ikke opdateres via Arealeditering, da det gøres til et statisk lag fremadrettet. Fremadrettet kan laget hentes i Arealdata.dk via service eller download.

Indtil release 23.2 kan det, som i dag, tilgås via webservicen ”Husdyr”:

https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/Husdyr/MapServer/WFSServer?version=1.1.0 via typename='dmp:KVAELSTOF_RED_POT'

Da laget er statisk og skal omlægges til at følge infrastruktur for dataudstilling via Arealdata, fjernes også udstillingen af de historiske objekter for laget via:

https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/HusdyrHistoric/MapServer/WFSServer?version=1.1.0

Begge services udstilles også som WMS og REST og disse lukkes også.

 

Danmarks Miljøportal varsler derfor at ovenstående webservices vil blive lukket ifm. release 23.2

I løbet af april forventer Danmarks Miljøportal, at du kan hente laget på Arealdata.dk via:

WFS: https://arld-prod-extgeo-app.azurewebsites.net/geoserver/wfs - kaldet til laget er; typename='husdyr:KVAELSTOF_RED_POT' – ”Kvælstofreduktionspotentialer”

WMS: https://arld-prod-extgeo-app.azurewebsites.net/geoserver/wms - kaldet til laget er; typename='husdyr:KVAELSTOF_RED_POT '– ”Kvælstofreduktionspotentialer”

I forbindelse med denne omstilling, bliver der ryddet op i data, så der ikke er det samme antal objekter i udstilling af laget. Det skyldes, at alle historiske data fjernes i forbindelse med ovenstående omlægning.

 

Hvis du ønsker at se det nye lag, kan du allerede nu hente data som filudtræk på Arealdata.dk:

https://arealdata.miljoeportal.dk/datasets/DaiKvaelstofreduktionspotentialerFlade

Du kan finde datoer for releases på driftsstatus her: https://miljoeportal.dk/driftsinformation/

 

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at skrive eller ringe til vores support.

Tilbage til nyheder