Nu kan data om havbrug nemmere lagres, rapporteres og granskes: Nyt værktøj samler viden

11. januar 2021

Billede af havbrug; cropped foto af Alex Antoniadis, Unsplash.com

Tidligere skulle man udfylde Excel-skemaer for hvert enkelt havbrug. Nu samles alle data om havbrug i ét digitalt system, så de kan sammenlignes, og udledninger kan beregnes automatisk. En stor gevinst for vandplanlægningen og kvalitetssikring, siger miljøtekniker fra Miljøstyrelsen. Dansk Akvakultur bifalder initiativet, og håber det kan skabe en mere saglig debat om havbrug.

Fremover kan blandt andet havbrug, myndigheder og andre få bedre overblik over effekten af havbrug på det marine miljø.

Det skyldes en ny opgradering af det nationale system PULS (Punkt UdLedningsSystem) fra Danmarks Miljøportal, som blandt andet gør det muligt for danske havbrug at indberette oplysninger digitalt om foder, produktion og hjælpestoffer ét sted – en praksis der førhen skete analogt.

Systemet skal sikre bedre datagrundlag, så erhvervet og myndigheder har optimale forudsætninger for at følge med, indberette oplysninger og leve op til krav i forhold til regulering og miljøbeskyttelse.

Fra Excelark til ét nationalt system

Hele brugergrænsefladen for PULS-systemet har fået et løft, så data bliver mere overskuelige. Miljøtekniker i Miljøstyrelsens Fagdatacenter for Punktkilder Lisbeth Nielsen, der sidder i Danmarks Miljøportals miljøfaglige følgegruppe for Overfladevand, Punktkilder og Badevand forklarer:

- Vi går fra årlige indberetninger på et havbrugsskema, som havbrugsejeren udfylder, og som derefter overføres til Excel ark. Efterfølgende samles de indberettede data til forskellige rapporteringer, herunder NOVANA-rapporter, samt når der eksempelvis bliver anmodet om aktindsigt, siger Lisbeth Nielsen.

- Nu får vi bedre datagrundlag i ét samlet system, hvor det er langt nemmere at overskue at indberette, rette og udtrække data. Det gør rapportering af data nemmere, og giver bedre grundlag for kvalitetssikring for alle brugere.

Foretager automatiske beregninger om teoretiske udledninger

Systemet PULS kan beregne teoretiske udledninger af kvælstof og fosfor fra havbrug til det lokale marine miljø på baggrund af årlige indberetninger fra havbrugene.

- Når alle havbrugsejerne indberetter produktionsdata direkte i databasen, så kan en teoretisk udledning beregnes. Beregningen bygger på hvor mange fisk der er produceret, indholdet af forskellige næringsstoffer i foder og omsætning i fiskene. Desuden indberettes om forbrug af medicin og hjælpestoffer i produktionen fra havbrugene, siger Lisbeth Nielsen, der er miljøtekniker i Miljøstyrelsen.

Brancheforening bifalder: Håber på mere saglig debat om havbrug

Fra 1. januar overtager Miljøstyrelsen tilsynsmyndigheden for havbrug, efter forurening ved havbrug rundt omkring i Danmark kom i mediernes søgelys.

Formanden for Dansk Akvakultur bifalder PULS-lanceringen, og håber systemet kan give give bedre indsigt for offentligheden om hvorvidt havbrugene efterlever de miljøkrav, der stilles til branchen.

- PULS har bl.a. til formål at følge vandkvaliteten, som netop er et vigtigt element i vores arbejde. Havbrug overvåger dagligt vandmiljøet, og vi er afhængige af et godt vandmiljø som en forudsætning for fiskenes trivsel. Vi vil gerne bidrage til at sikre et udvidet datagrundlag for miljøet omkring havbrugene, og vi håber, at det kan medføre, at de politiske drøftelser fremover kan føres på et sagligt grundlag og en fortsat positiv udvikling af havbrugserhvervet, siger Niels Dalsgaard.

PULS er udviklet af det fællesoffentlige samarbejde Danmarks Miljøportal, Nils Høgsted, sekretariatsleder i Danmarks Miljøportal udtaler:

- Udviklingen af PULS skal ses i sammenhæng med vores arbejde med at skabe åbne offentlige data om miljøet i Danmark. De data, der indsamles, vil blive stillet til rådighed for vores 100.000 direkte brugere og de over 100 systemer, der integrerer med Danmarks Miljøportal, siger Nils Høgsted.

 

For yderligere information

  • Danmarks Miljøportal: Nils Høgsted, sekretariatsleder | nihoe@miljoeportal.dk | +45 3175 0427
  • Miljøstyrelsen: Lisbeth Nielsen, miljøtekniker Østjylland, Fagdatacenter for Punktkilder | +45 2287 2262 | linie@mst.dk
  • Dansk Akvakultur: Niels Dalsgaard, Formand | +45 2168 8753 | ned@musholm.com

 

fotokilde: Alex Antoniadis, Unsplash.com

Tilbage til nyheder